Na našoj stranici možete pronaći

Informacije o životu u zgradi

Zakone i pravne propise

Pitanja i savjete

Korisne informacije

O nama

Udruženje CENZOR je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja promovira unaprjeđenje kvalitete življenja i stanovanja u BiH usmjeravajući svoje akcije posebno prema mladim ljudima i inicirajući učesnički pristup svih relevantnih aktera u pravcu postizanja zajednički prihvatljivih rješenja.

Izvještaji

Naši partneri

Pogledajte sve novosti.

Pitanja i savjeti

1. Da li je obaveza predsjednika etažnih vlasnika da obezbijedi za spremačicu prostoriju i česmu sa vodom, da se ne kuca stanarima na vrata kako bi nasula vodu za čišćenje holova?

Na osnovu člana 12. Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK”, broj 14/15) etažni vlasnici odlučuju na skupu etažnih vlasnika između ostalog i o redovnom održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Zakon o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK”, broj 14/15)  u članu 12. stav (1) tačka b) propisuje se da Etažni vlasnici na svom skupu odlučuju između ostalog i o redovnom održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Što se tiče obezbjeđenja vode, prostorije itd. za čistačicu, ako to nije određeno i precizirano i uređeno na drugi način, jedan od načina jeste i skup etažnih vlasnika.

2. Kako se mogu ubrzati tužbe za stanare koji ne plaćaju redovno održavanje? Da li se ima pravo istaći spisak takvih stanara na Ploču?

U vezi sa vašim pitanjima bilo da se radi o „ubrzanju tužbi“ ili o isticanju spiska tuženih osoba ili o isticanju drugih vrsta spiskova, u prethodnom članu zakona je navedena obaveza da Upravitelj zgrade ima pravo i obavezu, u ime i za račun etažnih vlasnika podnese tužbu kod nadležnog suda, o čemu obavještava predstavnika etažnih vlasnika, a što je propisano članom 32. stav (4) Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK”, broj 14/15). Ukoliko etažni vlasnik ne plati naknadu za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade za tri mjeseca, upravitelj zgrade ima pravo i obavezu, u ime i za račun etažnih vlasnika, podnijeti tužbu za naplatu naknade protiv tog etažnog vlasnika kod nadležnog suda, o čemu obavještava predstavnika etažnih vlasnika. Kao što i sami možete vidjeti osim  prava i obaveze upravitelja zgrade da u ime i za račun etažnih vlasnika, podnosi tužbu za naplatu naknade protiv tog etažnog vlasnika kod nadležnog suda,propisano je i da upravitelj obavještava predsjednika etažnih vlasnika. Osim toga gore navedenim članom zakona nije predviđeno da se takav spisak ističe na ploču ili oglasnu tablu a što je jednim dijelom vezano i za vaše sljedeće pitanje. Isticanje podataka – Isticanje spiskova: Zakon o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11) u članu 3. stav (1) propisuje da „lični podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identificirano ili se može utvrditi identitet lica“, da „obrada ličnih podataka podrazumijeva bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organiziranje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjenu, uzimanje, konsultiranje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje“, a da je  „kontrolor svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa“. Član 5. Zakona propisuje obradu ličnih podataka uz saglasnost nosioca podataka. Obrada ličnih podataka uz saglasnost nosioca podataka podrazumijeva postojanje konkretne i svjesne naznake želje, koja je data slobodnom voljom i kojom se daje pristanak da se vrši obrada ličnih podataka. Saglasnost može biti povučena u bilo kojem trenutku, osim ako se nosilac podataka i kontrolor izričito ne dogovore drugačije.

3. Da li je izvodljiv veći nadzor i kontrola utroška sredstava i uvid u Izvještaj koji se ne stavlja na Oglasnu tablu u holu zgrade, niti se održavaju sastanci stanara?

Članom 10. stav (2) Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK”, broj 14/15) predviđeno je da Skup etažnih vlasnika saziva predstavnik etažnih vlasnika ili 1/3 etažnih vlasnika, upravitelj ili gradska, odnosno općinska služba nadležna za stambene poslove (u daljem tekstu: Grad, odnosno općina).

4. Kako zabraniti ubacivanje u sandučad velikog broja reklama?

Pravilnikom o općim uvjetima o pružanju poštanskih usluga (“Službene novine Federacije BiH”, broj 76/04)  pod Univerzalnim poštanskim uslugama predviđena je i direktna pošta. U direktnu poštu spadaju adresirane i neadresirane tiskovine. Članom 28. stav (2) Zakona o zaštiti potrošača je predviđeno da se oglašavanjem smatra i ponuda robe ili usluge u bilo kojoj formi, a naročito u formi letka, plakata i postera, a članom 29. istog zakona  predviđena su ograničenja a koja se odnose na sam sadržaj a naročito stav (1) gdje je propisano da oglašavanje proizvoda i usluga ne smije biti u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima, ne smije vrijedati ljudsko dostojanstvo, niti kršiti osnovna ljudska, privredna,društvena i kulturna prava.

5. Kako uticati da predsjednici etažnih stanara budu mlade osobe (možda i studenti bez zaposlenja), koji bi to mnogo bolje obavljali od nekih starijih neodgovornih predsjednika?

Članom 11. Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK”, broj 14/15) propisano je da je predstavnik etažnih vlasnika lice kojeg biraju etažni vlasnici na skupu etažnih vlasnika na period od četiri godine. Nema prepreke da predstavnik etažnih vlasnika bude mlađa, starija, muška ili ženska osoba osim ako to za nepostoji ograničenje propisano drugim zakonom (u zavisnosti od osobe i konkretnog slučaja).

6. Na šta obratiti pažnju kod kupovine novog i starog stana?

Pored obaveznog provjeravanja dokumentacije veoma je važno:
– od kog je materijala napravljena zgrada
– kakav je položaj stana (na koju stranu svijeta je okrenut stan)
– da li stan gleda na ulicu ili dvorište
– mogućnost provjetravanja
– svjetlost u različito doba dana
– kakva je zvučna izolacija (ukoliko stan  iznad nije iseljen zamolite nekoga da u njemu glasnije priča i žustro prošeta)
– koja je debljina zida između vas i susjednog stana (ukoliko su susjedi bučni ili nasilni ovo može biti veliki problem. Takođe može biti problem ako ne volite kućne ljubimce a susjedi ih imaju)
– da li je zgrada neposredno blizu susjednoj pa obratite pažnju da li vam neko iz svog stana može zaviriti u tanjir
– blizina javnog prevoza

Ako kupujete nov stan

Pored gore navedenih „sitnica“, važno je provjeriti na kakvom je glasu izvođač radova  zbog  kvaliteta gradnje koji ne možete provjeriti pošto je zgrada već izgrađena i umivena lijepom, ali ne baš i kvalitetnim fasadom.

Ali možete provjeriti:
– da li je stan izgrađen po projektnoj dokumentaciji
– kakvog kvaliteta su podovi, sanitarni uređaji, stolarija, keramika.

Ako kupujete stari stan

Najvažnije je što tačnije  procijeniti visinu ulaganja u adaptaciju stana, za to vam obavezno treba pomoć stručnog lica. Imajte na umu da na procijenjenu vrijednost ulaganja  morate dodati 20% do 40% zbog promjena odluka u toku radova i nepredviđenih troškova npr. Ako želite dignuti parket i postaviti keramiku može se desiti da je cementna glazura ispod parketa uništena pa morate raditi novu. Važno je obratiti pažnju osim na starost zgrade i gore navedene „sitnice“ i na sljedeće – u kakvom su stanju:

– krov i limarija
– fasada
– stolarija, kako vanjska tako i unutrašnja
– instalacije (vodovodna, kanalizaciona,elektro, grijanje itd)
– keramika i podovi
– koliki su troškovi mjesečnog održavanja
– ako ima podrum, da li je ušao u cijenu kvadrature stana
– da li je prethodni vlasnik već radio preinake u stanu

ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ KOD SKLAPANJA UGOVORA I DRUGIH PITANJA U OBLASTI ZAKUPA STANOVA SE MOŽETE OBRATITI ZAJEDNIČKOJ ADVOKATSKOJ KANCELARIJI AMELA PEJDAH & SANELA DŽANIĆ, IZ TUZLE, PUTEM E-MAIL ADRESE: adv.pejdah.dzanic@gmail.com