OPĆINSKI STANOVI U KONTEKSTU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH

OPĆINSKI STANOVI U KONTEKSTU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH

Sarajevske općine nude simbolične programe koji imaju za cilj pružiti podršku mladima u procesu rješavanju njihova stambenog pitanja, te posljedično mladi nisu prepoznati kao jedna od kategorija koja bi potencijalno mogla biti korisnik stanova nad kojima općine imaju pravo vlasništva ili raspolaganja. Naznake o promjenama u ovoj oblasti postoje kroz pokretanje nekih novih projekata u pojedinim sarajevskim općinama.

Poseban podstrek u ovoj oblasti bilo bi donošenje Zakona o socijalnom stanovanju kojim bi se, između ostalog, uredila pitanja vezana uz uspostavu socijalnog stanovanja kroz korištenje stambenih jedinica kojim raspolažu Kanton Sarajevo i jedinice lokalne samouprave. U cijelom procesu najvažnije je postaviti jedinstvene kriterije koji će osigurati transparentan registar nekretnina i njihovih korisnika, s ciljem sticanja uvida u podatke o stanovima, uzimajući u obzir da pojedine općine ne posjeduju osnovne evidencije o stanovima kojim raspolažu.

Više o svemu u analizi stalnog suradnika CENSOR-a Mirze Hebiba, MA iur. http://censorba.org/wp-content/uploads/2019/07/istrazivanje.pdf